اعضای هیات علمی

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
آشنایی با نظریه قابلیت اطمینان 2019105 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
روشهای ناپارامتری 2019087 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 25 از 25 نتیجه
از 2