اعضای هیات علمی

« بازگشت

ژنومیک آماری

نام درس ژنومیک آماری
کد درس 2225099
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز