اعضای هیات علمی

اسماعیل بلالی

اسماعیل بلالی

اسماعیل بلالی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی کیفی محتوای پروفایل های زنان در فضای مجازی در میان دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/01
صغری زارع پور مقایسه ی علل و پیامدهای تاخیر در ازدواج دختران 25 سال و بالاتر شهر همدان و روستای دستجرد لالجین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
هدیه مرادی مهد بررسی کیفی محتوای پروفایل های زنان در فضای مجازی در میان دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/01
ساجده واعظزاده آینده پژوهی تغییرات اجتماعی نهادخانواده درایران دکتری دانلود 1398/09/20
زهرا احمدی سیرت زمینه های اجتماعی شکل گیری معنای زندگی درجوانان شهرهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/25
آزاده اختر شناس بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر چالش های هویت قومی در شهر بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/19
فاطمه اسکندرزاده چوبقلو مطالعه ی عوامل مؤثر بر میزان سلامت جسمانی در بین اقوام با تأکید بر سبک زندگی مرتبط با سلامت(مورد مطالعه: اقوام ترک و کرد در شهرهای تبریز و مهاباد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
شهین ایمانعلی زاده مطالعه کیفی رفتارهای منظاهرانه در بین مردم شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
ناهید بابایی بررسی وضعیت انسجام خانوادگی در شهر همدان و عوامل اجتماعی موثر بر آن کارشناسی ارشد 1392/12/07
زهره بخشی نظر عوامل جامعه شناختی مرتبط با دامنه پوشش زنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
ام لیلا بهرامی لایق تعیین کننده های تنبلی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد و بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/22
چیمن پارسامهر تحلیل اجتماعی مصرف نمایشی در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان بوکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/20
راهله جعفری تحلیل کیفی الگوهای جامعه پذیری اقتصادی کودکان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
حجت اله چراغی عسکرابادی مطالعه ی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به جراحی زیبایی در میان زنان شهر دلفان کارشناسی ارشد 1394/10/16
مرضیه خلیلیان گورتانی بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/19
سکینه رحیمی آسیب شناسی ارتباطات علمی در میان اعضاء هیات علمی دانشگاه های ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
زهرا زمانی مطالعه کیفی زیبایی کلینیکی ومکانیزم های تاثیرگذاری آن بر هویت اجتماعی جوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
مریم سپهری مختار بررسی الگوی مصرف نمایشی در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
برومند شرفی بررسی تاثیر وسائل ارتباط جمعی بردانش،نگرش ورفتارمرتبط با سبک زندگی سلامت محور دربین افراد 40سال به بالای شهرکرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
اعظم صدری بررسی مکانیسم تاثیرسرمایه های فرهنگی اقتصادی زوجین برمیزان استحکام خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
یسرا عابدی بررسی کژ کارکردی خانواده و برخی عوامل موثر بر آن در شهر پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
طاهره عاشوری مطالع کیفی نحوه برداشت ازاوقات فراغت بین نسلی درهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
سمیه فعلی مطالعه ی فرهنگ خرید در میان شهروندان جوان همدانی (مورد مطالعه : پاساژها و بازار شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
فاطمه قائمی قائمی بررسی جامعه شناختی بی تفاوتی اجتماعی در شهر همدان کارشناسی ارشد 1393/11/25
ازاده کرم تاثیر اعتقاد به باورهای جنسیتی بر ناسازگاری زناشویی در شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/11/17
ندا لطیفی پاک بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اولیا در امور مدارس متوسطه ی دوم همدان کارشناسی ارشد 1394/10/23
فریبا محمدرضایی بررسی جامعه شناختی رضایت از مسکن و تعیین کننده های اقتصادی و اجتماعی آن در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
خدیجه مخدومی بررسی مقایسه ای الگوهای ازدواج زنان بالا و پایین شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/11/21
فاطمه منیعی بررسی کیفی زمینه های اجتماعی تعریف و ترس از مرگ در بین زنان شهر رامشیر کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/19
هادی نجفی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری سازمانی (مورد مطالعه ادارات منتخب شهر همدان) کارشناسی ارشد 1392/07/03
مینا وثوقی کردکندی مطالعه برخی تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی هراس اجتماعی در میان افراد 18 تا 40 ساله همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق کمی پژوهش 1312181 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق کمی جامعه شناسی 1312160 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کاربردکامپیوتر پیشرفته SPSS جامعه شناسی 1312179 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربردکامپیوترهای پیشرفته SPSS پژوهش 1312183 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی جامعه شناسی 1313049 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار مقدماتی 1312010 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روانشناسی اجتماعی 1312015 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق کمی پژوهش 1312181 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق کمی جامعه شناسی 1312160 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 29 از 29 نتیجه
از 2