اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش تحقیق کمی جامعه شناسی

نام درس روش تحقیق کمی جامعه شناسی
کد درس 1312160
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز