اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی جامعه شناسی

نام درس مبانی جامعه شناسی
کد درس 1313049
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز