اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی

نام درس اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی
کد درس 1410007
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز