اعضای هیات علمی

« بازگشت

تجزیه وتحلیل سیستم هاوکاربردآن درمدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی

نام درس تجزیه وتحلیل سیستم هاوکاربردآن درمدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی
کد درس 1219148
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز