اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی)

نام درس کاربرد سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی)
کد درس 1219200
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز