اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار و احتمالات مهندسی

نام درس آمار و احتمالات مهندسی
کد درس 2115001
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز