اعضای هیات علمی

« بازگشت

مباحث پیشرفته در پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاکها

نام درس مباحث پیشرفته در پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاکها
کد درس 2218265
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز