اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد مدلهای ریاضی در فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه

نام درس کاربرد مدلهای ریاضی در فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه
کد درس 2218380
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز