اعضای هیات علمی

محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر پرایم بذر علف هرز جودره با آب دودکاه جو برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه کارشناسی ارشد 1399/12/26
بهبود کارایی زراعی فسفر ، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت تحت تاثیر نوع و شیوه مصرف کودهای نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
مقایسه عملکرد و خصوصیات زراعی 15 رقم سیب زمینی در شرایط رزن کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/27
تاثیر انواع کود فسفات و کاربرد همزمان نیتروژن نواری با آن، بر کارایی زراعی فسفر، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی سه رقم سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر و همزیستی میکوریز بر بهبود استقرار گیاهچه، برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد گندم تحت شرایط شور اصفهان دکتری دانلود 1398/11/28
بررسی فنولوژی و تاثیر تنش های محیطی بر جوانه زنی و القای خواب ثانویه بذر تاتوره ( Datura innoxia ) جمعیت همدان دکتری دانلود 1398/11/29
ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر و همزیستی میکوریزا بر بهبود استقرار گیاهچه، برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دو هیبرید ذرت تحت شرایط شور در خوزستان دکتری دانلود 1397/04/27
واکنش عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی رشد سیب زمینی به فسفات و مایکوریز تحت تنش رطوبت کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/22
مسعود رحمانی واکنش عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی رشد سیب زمینی به فسفات و مایکوریز تحت تنش رطوبت کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/22
محمد عظیمی فرد اثر پرایم بذر علف هرز جودره با آب دودکاه جو برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه کارشناسی ارشد 1399/12/26
بهاره اسکندری بررسی فنولوژی و تاثیر تنش های محیطی بر جوانه زنی و القای خواب ثانویه بذر تاتوره ( Datura innoxia ) جمعیت همدان دکتری دانلود 1398/11/29
سیدهاشم اصغری نجیب واکنش تولید ریزغده دو رقم سیب زمینی تحت تاثیر تراکم کشت و هورمون های IAA ، GA3 در شرایط هیدروپونیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محمد اللهی اثر کود زیستی (مایکوریزا و بیوفسفات) و پرایمینگ بذر در مزرعه بر سبز شدن، رشد و عملکرد نخود در منطقه همدان کارشناسی ارشد 1393/09/23
افسانه بابا رئیسی اثر شیوه مصرف سولفات روی بر عملکرد، ویژگی های زراعی و راندمان مصرف آب در آفتابگردان تحت شرایط تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
مسعود جلیلی هنرمند تاثیر انواع کود فسفات و کاربرد همزمان نیتروژن نواری با آن، بر کارایی زراعی فسفر، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی سه رقم سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
الهه چیت ساز اثر محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر رشد و عملکرد گیاه کاسنی تحت تنش کمبود آب کارشناسی ارشد 1392/10/24
نسرین خدابنده لو اثر مایکوریز و محلول پاشی سولفات روی بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
محبوبه خلیلی اثر دور آبیاری کودهای زیستی بر راندمان مصرف آب، ویژگی های زراعی و کیفی سویا در همدان کارشناسی ارشد 1392/12/19
رنگین شبرندی بررسی اثرات قارچ میکوریزا و پرایم بذر در مزرعه بر کارایی زراعی فسفر و خصوصیات زراعی ذرت کارشناسی ارشد 1392/10/17
مجتبی شیرین ابادی فراهانی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود به مزورایزوبیوم و مایکوریزا تحت تاثیر کود استارتر نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
سیداسحاق صادقی بررسی برهم کنش مایکوریزا و رایزوبیوم بر رشد و عملکرد لوبیا در مقادیر مختلف کود استارتر نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/11
فراست صادقی بهبود کارایی زراعی فسفر، عملکرد و اجزا عملکرد سویا از طریق مصرف دو گانه نیتروژن با فسفر به صورت نواری در شرایط تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
نوشین فخیمی پایدار تاثیر شیوه مصرف فسفات و سولفات روی بر ویژگی های زراعی ذرت در شرایط تنش رطوبت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
علی اصغر فزونی مقایسه عملکرد و خصوصیات زراعی 15 رقم سیب زمینی در شرایط رزن کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/27
نسرین کاویان اطهر بهبود خصوصیات زراعی و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ) از طریق شیوه مصرف کودهای فسفات و سولفات روی در مقادیر مختلف کود استارتر نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/20
معصومه مالمیر بررسی اثر مایکوریزا و برادی رایزوبیوم بر رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) در مقادیر مختلف کود استارتر نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
علی محققی اثرات تارخ کاشت و پرایمینگ بذر بر ویژگی های سبز شدن، عملکرد و میزان روغن دو رقم کلزای بهاره در همدان کارشناسی ارشد 1392/07/06
ابراهیم محمدی کرکانکی اثر مایکوریزا و کود فسفات بر رشد، عملکرد و کارایی زراعی فسفر در لوبیا تحت تنش خشکی در اراک کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
رویا محمودیه چم پیری ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر و همزیستی میکوریز بر بهبود استقرار گیاهچه، برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد گندم تحت شرایط شور اصفهان دکتری دانلود 1398/11/28
فرهنگ مرادی بهینه سازی مصرف نیتروژن در زراعت سیب زمینی و اثر آن بر کمیت و کیفیت غده و کارایی مصرف آب کارشناسی ارشد 1393/04/21
فاطمه مقیثایی اثرات پرایم بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر ویژگی های زراعی و عملکرد دو رقم ذرت (Zea mays) در همدان کارشناسی ارشد 1392/11/12
شهرام نظری بررسی پتانسیل پرایمینگ بذر در جبران عوارض تاخیر کاشت چند رقم کلزای پاییزه در منطقه کرج دکتری دانلود 1397/01/19
نام درس
 
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی الگوی کشت 2219275 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بوم شناسی حفاظتی 2219257 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغییر اقلیم و تولید گیاهی 2219251 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی تغذیه گیاهان زراعی 2219282 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی تغذیه ای گیاهی 2219223 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی کشاورزی پایدار 2219026 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اکولوژی گیاهان زراعی 2219277 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بوم شناسی 2218083 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بوم شناسی 2218083 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تغذیه گیاهان زراعی 2219127 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
زراعت در شرایط تنشهای محیطی 2219028 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2