اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی پردازش زبان و گفتار(هوش مصنوعی)

نام درس مبانی پردازش زبان و گفتار(هوش مصنوعی)
کد درس 2116129
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز