اعضای هیات علمی

« بازگشت

ترجمه شفاهی فارسی به فرانسه

نام درس ترجمه شفاهی فارسی به فرانسه
کد درس 1217064
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز