اعضای هیات علمی

« بازگشت

ترمودینامیک فرایندهای برگشت ناپذیر

نام درس ترمودینامیک فرایندهای برگشت ناپذیر
کد درس 1911240
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز