اعضای هیات علمی

بهینه ‌سازی ترکیبی

نام درس بهینه ‌سازی ترکیبی
کد درس 2114119
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز