اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار(آبیاری و زهکشی)

نام درس طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار(آبیاری و زهکشی)
کد درس 2224098
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز