اعضای هیات علمی

« بازگشت

ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی

نام درس ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی
کد درس 2224380
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز