اعضای هیات علمی

سیروس قنبری

سیروس قنبری

سیروس قنبری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مینا بیرامی ررسی رابطۀ بین اخلاق کار اسلامی و حمایت سازمانی ادراک شده با بی تفاوتی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
مینا بیرامی ررسی رابطۀ بین اخلاق کار اسلامی و حمایت سازمانی ادراک شده با بی تفاوتی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
فاطمه جباری زهد بررسی رابطۀ بین عدالت سازمانی و استقلال شغلی با بهزیستی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 1398-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/09
محمد جمشیدی بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان تویسرکان در سال تحصیلی 98-97 کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/12
فاطمه رستنده بررسی رابطه ی بین رهبری فضیلت گرا و تعهّد حرفه ای با عملکرد شغلی معلّمان مدارس ابتدایی شهرستان همدان در سال تحصیلی 1399-1398 کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
وحید سلطانزاده طراحی الگوی کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی کشور دکتری 1399/12/27
لیلا قزاقی بررسی رابطه ی بین توانمندسازی روان شناختی و رشد حرفه ای با تسهیم دانش حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی99-98 کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
شعبان محمدی بررسی رابطه سبک رهبری معنوی مدیران با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
محمدفایق محمدی شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار آوایی کارکنان در دانشگاه های غرب کشور به منظور ارائه الگو دکتری دانلود 1398/06/23
فائزه نامدارزنگنه بررسی رابطه بین مدیریت کوانتومی و مهارت خود توسعه ای با عملکردشغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1398 کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/24
قاسم ابراهیمی بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده با بالندگی سازمانی و خلاقیت شغلی کارکنان اداری در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 93-1392. کارشناسی ارشد 1393/04/02
معصومه اخوندی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 1390-1389 کارشناسی ارشد 1390/07/05
اصغر اسکندری بررسی میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده و سبکه رهبری تحولی و رابطه آنها با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/02
اصغر اسکندری بررسی رابطه رهبری فضیلت گرا با عملکرد سازمانی، خودتوسعه ای و بهزیستی روانی با میانجی گری اعتماد و یادگیری سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی استان همدان در سالتحصیلی 96 - 1395 دکتری دانلود 1397/08/23
طیبه اقبالی شورینی بررسی رابطه ی بین سبک رهبری امنیت مدار و آوای سازمانی با اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
فاطمه اقبال مهران بررسی و مقایسه رابطه بین ابعاد جو سازمانی و عوامل استقرار مدیریت دانش در دانشگاههای بوعلی سینا و آزاد اسلامی همدان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/10
فاطمه اقبال مهران بررسی و مقایسه رابطه بین ابعاد جو سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های بوعلی سینا و آزاد اسلامی همدان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/10
فهیمه امین حاتمی بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و رشد حرفه ای کارکنان با چابکی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
عاطفه بهرامی یسار بررسی رابطه سبک رهبری معنوی با هویت یابی سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 95-1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
الهام پاکیزه بررسی رابطه بین رهبری اصیل و معنویت سازمانی با دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/18
سارا چگنی رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال 1392 کارشناسی ارشد 1392/11/14
فاطمه سادات حاتم بررسی رابطة بین سبک رهبری اصیل و اعتماد سازمانی با آوای سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
مهدی حاجی احمدی ارزشیابی کیفیت درونی دانشگاه های الکترونیک ایران مطالعه موردی دانشگاه جامعه المصطفی قم و علوی حدیث شهر ری سال 91-90 کارشناسی ارشد 1391/07/12
نفیسه حجاری بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدار متوسطه دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/07/04
جواد حسنی بررسی سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/04/03
حوریه حسینی بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی با خودکارآمدی و درگیری شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در سال 1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
فرهاد خاوری بررسی رابطه هوش فرهنگی و هویت ایرانی- اسلامی دانش آموزان سال چهارم مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/08
رضا خزایی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد 1391/04/03
رضا خزایی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 90 – 1389 کارشناسی ارشد 1391/04/03
علی دامسار بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و درگیری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393. کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
اعظم دهقان بررسی رابطۀ بین ادراک عدالت سازمانی و توانمند سازی روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در سال 93-92 کارشناسی ارشد 1393/07/01
محمد دولتی بررسی رابطه ی بین ادراک عدالت سازمانی با درگیری شغلی و اعتماد سازمانی در بین معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان فامنین در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1393/07/02
پگاه رشیدی مقایسه تنیدگی شغلی، عوامل تهدید کننده قلبی- عروقی (کورتیزل، فیبرینوژن، پروتئین واکنش دهنده C)، واماندگی حیاتی و ظرفیت هوازی در سه گروه از دبیران زن شهرستان ملایر کارشناسی ارشد 1391/12/22
سمیرا روزبهانی بررسی رابطه بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد 1390/07/12
اکرم رئیس صفری مقایسه و ارتباط بین سازگاری و سلامت عمومی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر مقطع متوسطه شهرستان محلات کارشناسی ارشد 1391/11/25
اسماعیل زارعی بررسی رابطه سبک رهبری معنوی مدیران با تعهدعاطفی و درگیری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان درسال تحصیلی 96 -95 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
خلیل زندی گمدره طراحی الگوی تسهیل انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان های دولتی استان کردستان دکتری 1396/02/30
زهرا سرچهانی تدوین الگوی بالندگی مدیران مدارس ابتدایی استان فارس دکتری 1396/04/18
صادق شمشادی بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
عبدالله عبدی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدل کامرون و کویین با سبک های رهبری مدیران مدارس راهنمایی شهر مریوان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/10/26
فریده عزیزی بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392 کارشناسی ارشد 1393/04/02
نفیسه عطایی کچویی بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/02
اسامه فاطمی «بررسی رابطۀ بین اعتمادسازمانی با تسهیم دانش و رفتارنوآورانۀ کارکنان مناطق19 گانۀ آموزش وپرورش استان همدان درسالتحصیلی96-1395» کارشناسی ارشد 1396/07/02
فاطمه فرشچی بررسی رابطه بین اخلاق کار و خودکارآمدی شغلی کارکنان با اثربخشی سازمانی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 94-1393 کارشناسی ارشد 1394/06/31
پروین قربانیان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی دبیران مدارس راهنمایی دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد 1390/07/26
سهیلا قلی زاده بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدیران با میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی شهر همدان از دیدگاه معلمان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/06/15
سهیلا قلی زاده رابطۀ بین مهارت های سه گانه مدیران با میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی شهر همدان درسال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/06/15
زینب کیانفر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با میزان درگیری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/06/26
ایمان کریمی رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کار بست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی و متوسطه دولتی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1390/03/31
مریم گیلانی بررسی رابطه هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با اثربخشی سازمانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/04/16
مریم گیلانی بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی کارکنان با اثربخشی سازمانی سازمان آموزش و پرورش استان ایلام در سال تحصیلی 92/ کارشناسی ارشد 1392/04/16
بهرام محمدی شناسایی صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان به منظور ارائه الگوی توسعه حرفه ای آنان دکتری 1396/04/18
پروانه محمدی بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی مدیران با فضیلت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 96-95 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
الهام محمدی شاهد بررسی رابطه بین عارضه های سازمانی با کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/12/13
علی مرادی بررسی رابطه بین شفافیت سازمانی با اعتماد و سکوت سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان در سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مهناز مرادی چهری رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی با سلامت سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/10/22
لیلا نعمتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد- سازمان و سلامت سازمانی در بین دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه و همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1393/08/27
پرویز نویدی بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی در بانک کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد 1394/06/17
فاطمه نوروزی بررسی فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه با تأکید بر مدل دنیسون در سال تحصیلی 89-90 کارشناسی ارشد 1390/07/26
مدینه همتی بررسی رابطه بین هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
طاهره والایی امجد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه بوعلی سینا براساس مدل دنیسن- اسپرتیزر از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/10/11
پریسا ویسی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با سلامت روان و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در سال 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/08
نام درس
 
نمایش 21 - 35 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 1219384 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219137 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سمینار تحلیل مسایل مدیریت آموزشی در ایران(مدیریت آموزشی) 1219201 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت بهبود عملکرد 1219381 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت عمومی 1219272 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تئوریهای سازمانی مدیریت(مدیریت آموزشی) 1219143 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تئوریهای مدیریت و سازمان در جهان امروز(مدیریت آموزشی) 1219198 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219327 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219332 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدیریت نیروی انسانی(مدیریت آموزشی) 1219145 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آموزش در سازمان ها(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219328 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219137 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:30) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار تحلیل مسایل مدیریت آموزشی در ایران(مدیریت آموزشی) 1219201 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش 1219361 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش 1219361 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 35 از 35 نتیجه
از 2