اعضای هیات علمی

تئوریهای سازمانی مدیریت(مدیریت آموزشی)

نام درس تئوریهای سازمانی مدیریت(مدیریت آموزشی)
کد درس 1219143
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز