اعضای هیات علمی

کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

نام درس کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
کد درس 1219332
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز