اعضای هیات علمی

مدیریت منابع انسانی

نام درس مدیریت منابع انسانی
کد درس 1219376
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز