اعضای هیات علمی

راهبردهای توسعه منابع انسانی

نام درس راهبردهای توسعه منابع انسانی
کد درس 1219385
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز