اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت نیروی انسانی(مدیریت آموزشی)

نام درس مدیریت نیروی انسانی(مدیریت آموزشی)
کد درس 1219145
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز