اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

نام درس مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
کد درس 2223170
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز