اعضای هیات علمی

« بازگشت

تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی

نام درس تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی
کد درس 2223174
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز