اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد عکسهای هوایی وماهواره ای درباستان شناسی

نام درس کاربرد عکسهای هوایی وماهواره ای درباستان شناسی
کد درس 2812144
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز