اعضای هیات علمی

ابوالقاسم یعقوبی

ابوالقاسم یعقوبی

ابوالقاسم یعقوبی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
ساخت فیلم های کوتاه آموزش مسوولیت پذیری و بررسی تاثیر آن بر احساس کفایت و دانش مادران کارشناسی ارشد دانلود 1400/03/04
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
مقایسه تأثیر آموزش فنون مبتنی بر شفقت و آموزش مبتنی بر طرحواره در کاهش احساس تنهایی و مشکلات تنظیم هیجانی در دختران نوجوان فراری از خانه دکتری دانلود 1399/04/03
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر اضطراب و تنظیم هیجان کودکان دارای لکنت زبان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه دکتری دانلود 1394/12/18
میلاد پرکالیان تدوین مدل ساختاری دلبستگی اضطرابی براساس آزار عاطفی، تنظیم هیجان و حافظه هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/12
پریا حسینی اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر اضطراب و تنظیم هیجان کودکان دارای لکنت زبان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
مریم درویشی تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر قصه گویی بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دختران شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
مرضیه شمس تاثیرآموزش کارکردهای اجرایی( فراشناخت و حافظه فعال) بر اصلاح عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس مقطع ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/06
فاطمه صدرا تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برتنیدگی ادراک شده ونشخوار خشم در دانش آموزان دختر ساکن خوابگاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
فتانه فتحی مقایسه اثربخشی آموزش ریاضی و علوم با و بدون نرم افزارهای آموزشی بر سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربستن در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد دکتری دانلود 1399/04/03
کیمیا کلهری بررسی مولفه های امید در شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریه اسنایدر با تأکید بر شخصیت های ( سیندخت، سودابه، کیو و کاموس کشانی ) کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/23
سحر کولیوند تاثیر آموزش مهارت های جرات ورزی بر خود پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری با احساس تعلق بالا و پایین به مدرسه کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/14
اعظم السادات میرزاصفی نایینی تدوین مدل تبیین ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی و عدم خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان دکتری دانلود 1399/07/29
آیدا میرزامحمدی پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس تاب آوری با میانجی گری هوش اخلاقی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/28
آیدا میرزامحمدی پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس تاب آوری با میانجی گری هوش اخلاقی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/28
مریم مظلومیان نقش واسطه ای خودکارآمدی عمومی در رابطه بین عوامل شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی ، وظیفه مداری و کیفیت زندگی در سالمندان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/10
ازاده مهدوی مقایسه تأثیر آموزش فنون مبتنی بر شفقت و آموزش مبتنی بر طرحواره در کاهش احساس تنهایی و مشکلات تنظیم هیجانی در دختران نوجوان فراری از خانه دکتری دانلود 1399/04/03
آرزو آقاجانی پیش بینی تحلیل رفتگی آموزشی براساس تحریف شناختی و باورهای غیر منطقی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
صدف ایمانی رابطه بین برنامه درسی پنهان با تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان دانشگاهبوعلی سینا کارشناسی ارشد 1392/04/15
طیبه بیات تاثیر آموزش حالات ذهنی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مریم بختیاری تأثیر آموزش تاب آوری بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
فاطمه به جامه پیش بینی خود مدیریتی براساس عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ی اخلاق تحصیلی دردانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/31
آرش بهرامی تاثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی و باورهای غیر منطقی والدین کودکان اختلالات رشد فراگیر شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حمید پرچمی شایسته بررسی رابطه مهارتهای تفکر انتقادی با ویژگیهای شخصیتی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/03
زهرا جعفری نقش قدرت تحمل ابهام در رابطه بین خلاقیت و تجربه شیفتگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
فائزه جهان تاثیر آموزش هدف گذاری بر اهداف پیشرفت، انگیزه ی پیشرفت و کمال گرایی دکتری دانلود 1395/03/25
مریم حسینی اصل نظرلو شناسایی مولفه های تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی و ساخت بسته آموزشی این مولفه ها دکتری دانلود 1396/10/14
فضل الله حسنوند ساخت و اعتباریابی آزمون زیبایی شناسی و بررسی رابطه آن با هوش طبیعت گرایانه و موسیقیایی گاردنر کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
زینب حمیدی فراهانی پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس حس تعلق به مکان و اخلاق تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
زهرا خزایی بررسی روان شناختی داستان های هزار ویک شب ( بر اساس طرح واره های هیجانی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/06
طاهره خزاعی پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان براساس باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و عدالت آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
سحر خلیل پور اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/08
آرزو دلفان بیرانوند مقایسه سرعت یادگیری ماز در موش های با و بدون تجربه ی یادگیری ماز کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
ظریفه رستمی پیش بینی بهزیستی روان شناختی و شادکامی دانشجویان بر اساس مولفه های هوش اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
فاطمه رسولی تاثیر قصه گویی بر رفتار خود مراقبتی و ابراز وجود دختران شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
عابده رشتی مقایسه ی تأثیر روش های آموزش آگاهی واج شناختی و آموزش نوروفیدبک بر اصلاح عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه ی سوم ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
فروزان رفعت جو تاثیر آموزش برنامه ی شادی فوردایس بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی اول متوسطه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
زهرا روستایی تبیین کیفیت زندگی بر اساس خودشفقتی و کمال گرایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
مرجان روستایی تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و ناگویی هیجان دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
ثمانه زارعی بهروز پیش بینی مهارت های ارتباطی اعضای هیئت علمی بر مبنای هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
نعمت اله سلطانی بررسی تاثیر آموزش زبان دریافتی بر جمله سازی دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی پایه پنجم شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
شمسی شمشیری نقش حس تعلق به مکان و سبک دلبستگی در پیش بینی احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
مریم عبدالهی مقدم تدوین الگوی رشد اخلاقی بر اساس مؤلفه های فراشناختی با میانجی گری شناخت اجتماعی در نوجوانان دکتری دانلود 1396/01/19
فائزه عطایی ساخت بسته ی آموزش زیبایی شناسی و تأثیر آن بر سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
ازاده فیضی برناجی تاثیر بازی های رایانه ای بر سرعت پردازش اطلاعات و مهارت حل مسئله ریاضی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
پریا قاسمی رابطه ی بین چارچوب ذهنی و ویژگی های شخصیتی با ثبات قدم دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
بهروز قلایی ارائه ی مدل علی روابط بین عوامل خانوادگی، محیطی و فردی با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای دولتی استان مرکزی دکتری دانلود 1394/03/26
سروه محمدزاده تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین دکتری دانلود 1395/06/21
آزاده مرادی پیش بینی وضعیت شادمانی دانشجویان با توجه به مولفه های برنامه درسی پنهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/08
زینب مرادی پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس سیستم های بازداری فعال سازی رفتاری و ناگویی هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
مصطفی مرادی بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و خود کارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر هرسین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
آیدا میرزامحمدی پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس تاب آوری با میانجی گری هوش اخلاقی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/28
آیدا میرزامحمدی پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس تاب آوری با میانجی گری هوش اخلاقی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/28
فرشته مطهری فر رابطه ی بین مؤلفه های ذهن آگاهی با نشخوار فکری و تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
محمد مینایی تأثیر برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و سخت رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فریبا منظمی تبار ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مولفه های ایرانی دکتری دانلود 1398/06/24
سید امیرحسین مهربان تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
حسین نادری پور تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
صفدر نبی زاده مقایسه نوع دخالت والدین در یادگیری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه و کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
حمیرا نظری فر پیش بینی نگرش به زمان، انگیزه و عملکرد تحصیلی براساس معنای تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
بهنوش یوسفی پیش بینی بهزیستی تحصیلی براساس احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با میانجی گری جهت گیری هدف در دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اختلالات یادگیری 1313155 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روان شناسی رشد 1313181 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی کودکان استثنایی 1313211 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روشهای آموزشی کودکان استثنایی 1313184 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نظریه های رشد 1313144 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روانشناسی رشد پیشرفته 1313207 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی کودکان با نیاز های ویژه (2) 1313102 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق 1313145 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 28 از 28 نتیجه
از 2