اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

نام درس کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی
کد درس 2214175
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز