اعضای هیات علمی

غلام خداکرمیان

غلام خداکرمیان

غلام خداکرمیان   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی توان بازدارندگی باکتری های درون زاد غده های سالم سیب زمینی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum کارشناسی ارشد 1401/06/29
بررسی ویژگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیکی باکتری های مرتبط با شانکر شیرابه ای برخی از درختان دکتری 1400/08/04
شناسایی و تنوع ژنتیکی باکتری های گره زای بادام زمینی، ماش، نخود فرنگی، سویا و شنبلیله دکتری 1401/07/18
تنوع ژنتیکی باکتریهای اپیفیت، اندوفیت و ریزوسفر کلزا مزارع غرب ایران و ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی برخی از آنها علیه قارچ Leptosphaeria maculans دکتری 1400/10/29
شناسایی باکتری‎های بیماری‎ز‎ای عامل شانکر باکتریایی انگور در استان‎های خراسان‎شمالی و گلستان کارشناسی ارشد 1400/06/31
بهزاد برهانی شناسایی و تنوع ژنتیکی باکتری های گره زای بادام زمینی، ماش، نخود فرنگی، سویا و شنبلیله دکتری 1401/07/18
آزاده جمالزاده تنوع ژنتیکی باکتریهای اپیفیت، اندوفیت و ریزوسفر کلزا مزارع غرب ایران و ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی برخی از آنها علیه قارچ Leptosphaeria maculans دکتری 1400/10/29
حسن شهبازی ارزیابی توان بازدارندگی باکتری های درون زاد غده های سالم سیب زمینی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum کارشناسی ارشد 1401/06/29
نگین طاهری تفاوت بیماری زایی، تنوع ژنتیکی و وضعیت برخی ژن های خانه داری در استرین های Ralstonia solanacearum جدا شده از غده های برداشت شده سیب زمینی همدان. کارشناسی ارشد 1401/10/28
یوسف مرادی امیراباد بررسی ویژگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیکی باکتری های مرتبط با شانکر شیرابه ای برخی از درختان دکتری 1400/08/04
سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی بررسی ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق گسترش بیماری در ایران دکتری 1395/10/25
علی اسود تعیین ویژگی های باکتری های غالب اندوفیت و اپی فیت انار در استان مرکزی کارشناسی ارشد 1397/11/30
معصومه اعظمی بررسی تنوع ژنتیکی و توان القای فوق حساسیت سودوموناس های فلورسنت آنتاگونیست Clavibacter michiganensis subsp insidiosus عامل پژمردگی یونجه در استان همدان کارشناسی ارشد 1395/11/11
میترا امیدی نسب برهمکنش باکتری های اپی فیت و اندوفیت یونجه با باکتری Clavibavter michiganensis subsp. insidiosus عامل بیماری پژمردگی یونجه کارشناسی ارشد 1393/07/07
یوسف امرایی اثر ضد باکتری عصاره آبی و الکلی بذور گیاهان چشوم، بنه و بلوط ایرانی علیه باکتری های بیماری زای گیاهی کارشناسی ارشد 1393/07/04
بهزاد امیریان برهمکنش باکتری های اندوفیت و رایزوسفر گندم با Xanthomonas translucens عامل لکه نواری برگ گندم کارشناسی ارشد 1397/11/29
میلاد آیینی الگوی باکتریایی بذر، رایزوسفر، اپی فیت و اندوفیت مناطق مهم چغندرقند کاری غرب کشور دکتری 1395/11/25
فرزانه بنی بیات بررسی عامل شانکر باکتریایی زردآلو در استان همدان کارشناسی ارشد 1398/11/15
احمد حیدری تعیین ویژگی های باکتری های غالب اندوفیت لوبیا و اثر متقابل برخی از آنها با باکتری Pseudomonas syringae pv. phseolicola کارشناسی ارشد 1397/11/15
المیرا حسنی ارزیابی القای واکنش فوق حساسیت در سودوموناس های فلورسنت آنتاگونیست رالستونیا سولاناسارم جدا شده از مزارع سیب زمینی همدان و ارزیابی تنوع ژنتیکی آنها کارشناسی ارشد 1395/11/10
فاطمه السادات حسینی ارزیابی تاثیر عصاره آلیسین سیر روی باکتری های همزیست دستگاه گوارش شب پره هندی آرد(Plodia interpunctella)و پروانه آرد(Ephesti kuehniella) کارشناسی ارشد 1396/11/30
حمزه خرم بررسی استرین های عامل و همراه بیماری آتشک سیب و به و گلابی در استان همدان کارشناسی ارشد 1394/12/04
حامد دانا بررسی تنوع و بیماریزایی سویه های باکتری عامل آب گزیدگی میوه هندوانه کارشناسی ارشد 1392/11/15
مهدی رشتبری پیامد کاربرد پادزیست ها و بهسازهای بیوچار و نانوزئولیت بر کارکرد ریزجانداران خاک و برهمکنش های زیستی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) دکتری دانلود 1399/09/10
روشنک رضایی راد برهم کنش باکتری های ریزوسفر سیر و برخی باکتری های همراه کهربایی شدن حبه سیر کارشناسی ارشد 1398/11/27
راضیه رضائی نیا بررسی عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان لرستان کارشناسی ارشد 1393/06/26
راضیه رضائی نیا بررسی عامل بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا در استان لرستان کارشناسی ارشد 1393/06/26
محمد رضی نتاج اقامحلی شناسایی باکتری های بذر، ریزوسفر، اپی فیت و اندوفیت پنبه در شمال کشور و کاربرد برخی از آن ها در القای مقاومت و بازداری از بیماری باکتریایی لکه زاویه ای دکتری 1396/07/11
صمد رفیعی بررسی تنوع ژنتیکی، ویژگی های مهم بیولوژیکی و وجود الگوی ژن های hrp در باکتری های همراه بذر، ریزوسفر، اپی فیت و اندوفیت خیار در استان همدان دکتری 1394/10/14
کیومرث روح رضی یررسی ویژگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیکی باکتری های گره زای ریشه برخی گیاهان تیره Fabacea دکتری 1394/10/13
مهسا زینالیان مهربانی بررسی قارچ ها و باکتری های عامل بیماری سرخشکیدگی و شانکر درختان میوه هسته دار در استان البرز کارشناسی ارشد 1399/12/11
زینب سعادت الانق شناسایی باکتری های اندوفیت نخود و ارزیابی توانایی آن ها در کنترل بیماری برق زدگی این گیاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/13
جواد شاه محمدی ابادی بررسی اثر برهمکنش باکتری های محرک رشد ریزوسفرگوجه فرنگی استان همدان و Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی کارشناسی ارشد 1393/09/04
زهرا شفیعی ارزیابی میزان آلودگی مزارع سیب زمینی استان همدان به Streptomyces spp. عامل جرب معمولی کارشناسی ارشد 1395/04/26
کمال صادقی خمارتاجی شناسایی باکتری های اپی فیت و اندوفیت نیشکر و نقش آن ها در سرمازدگی کارشناسی ارشد 1394/12/18
زینب صادقی مجد تجزیه کیفی ساپونین های تری ترپنوئیدی برگ دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris) و تعیین اثرات بیولوژیکی آن ها بر روی باکتری (Clavibacter michiganensis) عامل پژمردگی برگ یونجه کارشناسی ارشد 1396/05/17
فهیمه صفدرپور شناسایی باکتری های غیر بیماریزای مرتبط با گوجه فرنگی در استان همدان و ارزیابی توان بازداری آن ها از بیماری های این گیاه دکتری 1396/06/19
اشکان عالی محمدی تعیین ویژگی های فنوتیپی و برخی نمایه های بیماری زایی گونه های عامل اسکب سیب زمینی در استان همدان کارشناسی ارشد 1398/06/31
جعفر عزیزی بررسی باکتری عامل بیماری نواری برگ گندم در برخی بخش های استان لرستان کارشناسی ارشد 1396/12/20
اذر عسگری جداسازی و شناسایی باکتری های همزیست دستگاه گوارش کرم سیر کارشناسی ارشد 1396/12/22
ریحانه غلامعلی زاده شناسایی باکتری های اپی فیت، اندوفیت و ریزوسفر برنج در استان گیلان و ارزیابی توانایی آنها در القای رشد دکتری 1396/06/22
محمدباقر فرهنگی راستی زنده مانی، چسبندگی و جابجایی باکتری اشریشیاکولی و سودوموناس فلورسنس در یک خاک آهکی: پیامدهای کاربرد کربنات کلسیم و ماده آلی دکتری 1392/12/21
محمدباقر فرهنگی راستی زنده مانی، چسبندگی و جا به جایی باکتری اشریشیا کولی و سودوموناس فلورسنس در یک خاک آهکی: پیامد های کاربرد کربنات کلسیم و ماده آلی دکتری 1392/12/21
فرزانه قنبری ارزیابی کمی پروتئین های پایدار حرارتی برگ و سیرچه دو کلون گیاه سیر و اثرات بیولوژیکی آنها بر باکتری های استرپتومایسس و رالستونیا کارشناسی ارشد 1395/11/10
مهناز گجری محمدآبادی شناسایی باکتری های اندوفیت گندم و ارزیابی توانایی آن ها در کنترل پاخوره گندم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
اصغر گل محمدی ارزیابی آلودگی خاک های زراعی سیب زمینی و محصولات برداشت شده به pectobacterium در استان همدان کارشناسی ارشد 1395/03/09
مهدیه محمدپور نقش باکتری های رایزوسفر در کنترل بیماری پوسیدگی نرم و القای رشد در هویج کارشناسی ارشد 1393/07/08
راحله مرادی شناسایی باکتریهای همزیست غالب دستگاه گوارش بید غلات (Sitotorga cerealella) کارشناسی ارشد 1399/06/24
بابک مشکوری بررسی فراوانی باکتریهای روده ای و پایداری پادزیستی آنها در کودهای گاوهای شیری گاوداری های صنعتی و سنتی همدان کارشناسی ارشد 1392/12/21
الهام موسوی جعفری پور برهمکنش باکتریهای همراه و محرک رشد جدا شده از غده کامل سیب زمینی با Streptomyces scabies عامل بیماری اسکب معمولی کارشناسی ارشد 1393/07/09
کبری نعلبندی ایجاد سیستم بیان ژنی فعال کننده ترانس در گیاه مدل دکتری دانلود 1395/12/03
نیره یونسی ارزیابی بردباری باکتری های خاک و آب های آلوده به فلزهای سنگین استان همدان ایران در برابر آنتی بیوتیک ها و فلزهای سنگین دکتری 1395/11/26
نام درس
 
نمایش 21 - 31 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیواکولوژی عوامل بیماری زای خاکزاد 2220202 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیماری شناسی بذر 2220203 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیماری شناسی بذر 2220203 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پروکاریوتهای بیماریزا در گیاهان 2220054 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
پروکاریوتهای بیماریزا در گیاهان 2220054 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی 2220233 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بیماری شناسی بذر 2220203 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
پروکاریوتهای بیماریزا در گیاهان 2220054 3 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
پروکاریوتهای بیماریزا در گیاهان 2220054 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ویروسهاو پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی 2220034 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
ویروسهاو پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی 2220034 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 21 - 31 از 31 نتیجه
از 2