اعضای هیات علمی

فضل اله اسکندری منجیلی

فضل اله اسکندری منجیلی

فضل اله اسکندری منجیلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرضیه چراغی بررسی بهبود سیکل تبرید دوگانه کربن دی اکسید کارشناسی ارشد 1394/07/14
سعید غلامی بررسی تبخیر آب در لوله های عمودی با شار حرارتی غیر یکنواخت کارشناسی ارشد 1394/07/14
احسان مرادی مرام مدلسازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک به همراه اجکتور و بازگرمکن کارشناسی ارشد 1396/11/25
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت جابجایی 2117181 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
انتقال حرارت جابجایی تبدیل انرژی 2117289 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
نیروگاه حرارتی 1 2117041 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
انتقال حرارت در جریانهای دو فازی تبدیل انرژی 2117262 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک 2 2117024 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 2117070 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
انتقال حرارت 1 2117032 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00)
انتقال حرارت در جریانهای دو فازی تبدیل انرژی 2117262 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00)
ترمودینامیک 2 2117024 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 2117070 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 30 از 30 نتیجه
از 2