اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه

نام درس طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه
کد درس 2117070
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز