اعضای هیات علمی

« بازگشت

انتقال حرارت جابجایی

نام درس انتقال حرارت جابجایی
کد درس 2117181
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز