اعضای هیات علمی

« بازگشت

انتقال حرارت در جریانهای دو فازی تبدیل انرژی

نام درس انتقال حرارت در جریانهای دو فازی تبدیل انرژی
کد درس 2117262
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز