اعضای هیات علمی

« بازگشت

ترمو دینامیک پیشرفته تبدیل انرژی

نام درس ترمو دینامیک پیشرفته تبدیل انرژی
کد درس 2117272
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز