اعضای هیات علمی

« بازگشت

انتقال حرارت جابجایی تبدیل انرژی

نام درس انتقال حرارت جابجایی تبدیل انرژی
کد درس 2117289
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز