اعضای هیات علمی

« بازگشت

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

نام درس تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
کد درس 2114066
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز