اعضای هیات علمی

« بازگشت

نظریه تصمیم‌گیری

نام درس نظریه تصمیم‌گیری
کد درس 2114092
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز