اعضای هیات علمی

« بازگشت

نظریه مجموعه های فازی

نام درس نظریه مجموعه های فازی
کد درس 2114135
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز