اعضای هیات علمی

« بازگشت

پتروژنزسنگ های آذرین (عملی)

نام درس پتروژنزسنگ های آذرین (عملی)
کد درس 2015539
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز