اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار پیشرفته(جمعیت شناسی)

نام درس آمار پیشرفته(جمعیت شناسی)
کد درس 1312214
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز