اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد نظریه های اجتماعی در جمعیت شناسی

نام درس کاربرد نظریه های اجتماعی در جمعیت شناسی
کد درس 1312216
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز