اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های پیشرفته ی تحلیل داده ها

نام درس روش های پیشرفته ی تحلیل داده ها
کد درس 1312224
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز