اعضای هیات علمی

حسام پارسا

change-logo

حسام پارسا   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر مداخله ورزش شنا و مکمل کراتین بر نشانگرهای زیستی التهابی رت های نر چاق شده با غذای چرب کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
تاثیرترکیبی دوگیاه سنتی خرفه - اسفرزه با ورزش بر حساسیت انسولینی رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد 1397/11/29
مطالعه ی اثرات تمرین ورزشی تناوبی شدید در کنار مصرف ماده ی اکدیسترون، بر حافظه، یادگیری و اضطراب در موش های صحرایی نر آلزایمری کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
محمد خسروی سهل ابادی تأثیر مداخله ورزش شنا و مکمل کراتین بر نشانگرهای زیستی التهابی رت های نر چاق شده با غذای چرب کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
پارسا قلی پور مطالعه ی اثرات تمرین ورزشی تناوبی شدید در کنار مصرف ماده ی اکدیسترون، بر حافظه، یادگیری و اضطراب در موش های صحرایی نر آلزایمری کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
سارا رجبی تاثیر گیاه سنتی اسفرزه و ورزش بر حساسیت انسولینی موش های دیابتی شده با استرپتوزوسین کارشناسی ارشد 1397/11/30
مرتضی زارعی تاثیرتعامل ورزش و مکمل کراتین بر حساسیت انسولینی رت های نر چاق شده با غذای پر چرب کارشناسی ارشد 1399/08/30
طیبه شیراوند تاثیر همزمان ورزش شنا و مصرف گیاه خرفه بر حافظه و یادگیری رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/18
نگین عاملی تاثیرترکیبی دوگیاه سنتی خرفه - اسفرزه با ورزش بر حساسیت انسولینی رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد 1397/11/29
امیرعباس عظیمی تاثیر ترکیب گیاه خرفه و ورزش( استقامتی و مقاومتی) بر حساسیت انسولینی رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
وحید فاضلیان تاثیر مکمل کراتین و ورزش بر شبکه مویرگی و قطر تار های عضلات اسکلتی نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فاطمه قاسمی تاثیر همزمان ورزش شنا و مصرف گیاه خرفه _ اسفرزه بر حافظه و یادگیری رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین ونیکوتین آمید کارشناسی ارشد 1398/08/05
زهرا مرادی خلیق تاثیر ترکیب گیاهی سنتی اسفرزه و ورزش شنا بر حافظه و یادگیری رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید کارشناسی ارشد 1399/08/11
نام درس
 
نمایش 41 - 60 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آناتومی انسانی 1510025 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی (فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510358 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1510655 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510361 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته 1510662 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی ورزشی کاربردی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510363 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510382 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510388 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمادگی جسمانی 1 1510006 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سازگاری های قلبی-عروقی با فعالیت ورزشی 1510659 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510359 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 1510134 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اختلالات متابولیک و فعالیت ورزشی 1510539 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آمادگی جسمانی 2 1510016 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی (فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510358 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1510655 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510361 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510367 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 1510582 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی ورزش 1510653 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 41 - 60 از 62 نتیجه
از 4