اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی)

نام درس اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی)
کد درس 1510377
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز