اعضای هیات علمی

« بازگشت

برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی)

نام درس برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی)
کد درس 1510381
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز