اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)

نام درس آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)
کد درس 1510374
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز