اعضای هیات علمی

« بازگشت

روشهای آماری در فیزیولوژی ورزشی

نام درس روشهای آماری در فیزیولوژی ورزشی
کد درس 1510691
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز