اعضای هیات علمی

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
جستجوی مولکولی حضور ژن های pgaC، csgD و airR دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‎های جدا شده از شیر گاو‎های مبتلا به ورم پستان در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/02
بررسی حضور ژن های حدتaerA ،ahyB و lip در آئروموناس هیدروفیلاهای جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخر های پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/24
اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
حسن زمانی جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
مصطفی عراقی فرد جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
ذبیح الله فصیحی جستجوی مولکولی حضور ژن های pgaC، csgD و airR دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‎های جدا شده از شیر گاو‎های مبتلا به ورم پستان در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/02
مریم کرموندی اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
حسن علی مرادی جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
آرش منوچهری تبار بررسی حضور ژن های حدتaerA ،ahyB و lip در آئروموناس هیدروفیلاهای جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخر های پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/24
سعید احمدلو بررسی حضور ژنهای عامل حدت (fimC، iutA، hlyA و cvaA/B) در اشریشیا کلی های جدا شده ازگاوهای مبتلا به ورم پستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
ساناز بخشی جستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سحر حاتمی بررسی میزان آلوگی اجرام پیروپلاسمایی ( بابزیا و تیلریا) در تک سمی های روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/03
فرشید حقانی ستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حبیب الله حلاجی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
بهزاد رادمهر بررسی حضور تعدادی از ژن های حدت ( stx1، stx2، iss و sitA sitA,stx1,stx2 ,iss) در اشریشیا کلی های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/28
فریبا رستمی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
ابوذر زارع پورچوکامی جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (ژن های blaTEM، qnrA و aadA) بر علیه بتالاکتام ها، انروفلوکساسین و استرپتومایسین در سویه های اشریشیا‏کلی جدا شده از نمونه‏های ورم پستان بالینی گاو کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
پوریا صارمی شهاب اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
جواد طلوعی گیلانی جداسازی وشناساییآئروموناس هیدروفیلادرکپورماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک دراستخرهای پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
الهه قیطاس رنجبر جداسازی کلی فرم ها از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
مهدی ماکنانی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
مریم محمودی پور بررسی وضعیت الودگی بابزیوز گوسفندی در کشتارگاه همدان با روش مرفولوزیک و مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
امیرحسین مهران فروز اثر مکمل سلنیوم و کروم بر خصوصیات منی، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی در قوچ های نژاد مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
مهدی نوری کلورزی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلا های جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
نام درس
 
نمایش 41 - 60 از 80 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/18 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
داروشناسی- فارماکولوژی 1410017 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/17 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1398
مامائی دامپزشکی 1410035 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 41 - 60 از 80 نتیجه
از 4