اعضای هیات علمی

نعیمه اولنج

change-logo

نعیمه اولنج   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه پدیده شناسی محتویات کوارک افسونپروتون در چارچوب رهیافت KMR کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/24
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
احسان تورجی راغب بررسی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده درتقریب اول در چارچوب مدل KMR کارشناسی ارشد 1397/04/11
محمد رجبی بررسی توابع توزیع پارتونی انتگرالگیری نشده در تقریب دوم در چارچوب مدل MRW کارشناسی ارشد 1397/04/11
لیلا عسگری بررسی روش های حل معادله مادر در مکانیک آماری دور از تعادل در فضای تکانه برای توزیع پارتونی انتگرال گیری شده کارشناسی ارشد 1399/07/23
الهام مرادی مطالعه معادله تحول تابع توزیع پارتون ها موسوم به معادلات DGLAP و باز تولید آن به روش پخش-برهمکنش کارشناسی ارشد 1397/10/30
محمدرضا معصومی نیا بررسی پدیده شناختی توابع توابع توزیع پارتونی در چارچوب مدل های KMR و MRW در پراکندگی های ژرف ناکشسان دکتری دانلود 1396/02/29
محدثه نظری مطالعه وابستگی سطح مقطع بوزون هیگز به توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/23
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 نامشخص 1398/03/29 (14:00 - 16:00)
الکترومغناطیس1 2018023 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00)
الکترومغناطیس1 2018115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00)
فیزیک پایه 1 2015100 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00)
مکانیک کوانتمی 1 2018025 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00)
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 27 از 27 نتیجه
از 2